Wet

Bewoners van Liemerije hebben te maken met verschillende wetten waarin hun rechten zijn vastgelegd.


Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. De Wzd regelt bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De wet regelt dat cliënten zoveel mogelijk zorg krijgen op vrijwillige basis. Alleen als het echt niet anders kan, wordt onvrijwillige zorg toegepast om ernstig nadeel voor de client of zijn omgeving te voorkomen. Het CIZ is betrokken bij de besluitvorming of opname noodzakelijk en geschikt is. U kunt hier meer over lezen op https://ciz.nl/client/onvrijwillige-opname-en-verblijf .

Clientvertrouwenspersoon

Soms kan het zijn dat u zorg krijgt waarmee u niet heeft ingestemd. U krijgt deze zorg omdat men dit noodzakelijk acht om ernstig nadeel te voorkomen. Wanneer u daar niet mee eens bent, kunt u terecht bij de clientvertrouwenspersoon (CVP). De CVP kan u ondersteunen bij het bespreken van een probleem of klacht en helpen de situatie te verbeteren. De CVP is onafhankelijk en niet verbonden met Liemerije. Ook uw partner of familie kan namens u ondersteuning krijgen van de CVP als diegene ook uw vertegenwoordiger is. Meer informatie leest u in de folder: De CVP is er voor u.

De CVP voor cliënten van Liemerije wordt verzorgd vanuit Adviespunt Zorgbelang. Er is een vaste CVP beschikbaar en haar naam is Marjon de Grave. Zij is te bereiken via 06-30485920 of  marjondegrave@zorgbelangcvp.nl

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

Deze wet regelt de medezeggenschap van cliënten en bewoners over het beleid door middel van een cliëntenraad. Lees meer over de cliëntenraad van Liemerije.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Liemerije streeft er naar om goede zorg te leveren. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg en dit niet bespreekbaar kunt maken op de afdeling of u bent niet tevreden over de afhandeling. In die gevallen kunt u terugvallen op de klachtenregeling van Liemerije die u op deze website vindt.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Deze wet bepaalt onder andere dat er overeenstemming moet zijn tussen u en uw behandelaar over de zorgverlening. De wet bepaalt ook dat u geïnformeerd wordt en dat u uw zorgdossier mag inzien. Meer informatie over de WGBO vindt u op de website van het ministerie van VWS.

Zorginstituut

Het Zorginstituur heeft precies omschreven waar u vanuit de Zorgverzekering recht op heeft. U vindt de uitgebreide informatie via de volgende links WLZ (wonen), GRZ (revalideren) of ELV (kortdurend verblijf).

Doorgeven verhuizing
U bent wettelijk verplicht om de gemeente te informeren over uw verhuizing, Wij doen dit voor u als u verhuist naar een van de huizen van Liemerije,