Wet

Bewoners van Liemerije hebben te maken met verschillende wetten waarin hun rechten zijn vastgelegd.


Wet Bopz

Een oudere met dementie, die niet goed meer voor zichzelf kan zorgen of erg in de war is, moet soms gedwongen worden opgenomen in een instelling. In de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) staat hoe dit in zijn werk gaat. In de folder Opname of verblijf, soms is het nodig wordt uitgelegd wat de Wet Bopz inhoudt en welke rol het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) hierbij speelt.

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

Deze wet regelt de medezeggenschap van cliënten en bewoners over het beleid door middel van een cliëntenraad. Lees meer over de cliëntenraad van Liemerije.

Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

Deze wet verplicht Liemerije om een klachtencommissie in te stellen en geeft aan op welke manier klachten moeten worden afgehandeld. Meer informatie over de klachtenregeling van Liemerije vindt u op onze website.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Deze wet bepaalt onder andere dat er overeenstemming moet zijn tussen u en uw behandelaar over de zorgverlening. De wet bepaalt ook dat u geïnformeerd wordt en dat u uw zorgdossier mag inzien. Meer informatie over de WGBO vindt u op de website van het ministerie van VWS.

Zorginstituut

Het Zorginstituur heeft precies omschreven waar u vanuit de Zorgverzekering recht op heeft. U vindt de uitgebreide informatie via de volgende links WLZ (wonen), GRZ (revalideren) of ELV (kortdurend verblijf).