Klachten

Onze medewerkers doen hun best om cliënten, bewoners, familieleden en bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn.


Toch kunnen er misverstanden of gevoelens van onvrede ontstaan. Het is belangrijk dat u dit aan ons laat weten. Uw opmerkingen of klachten bieden ons de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wet kwaliteit, geschillen en zorg
Uw rechten als bewoner zijn vastgesteld in de Wet kwaliteit, geschillen en zorg (Wkggz). De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De klachtenregeling in het kader van de Wkggz vindt u hier.

Wet zorg en dwang
Indien uw klacht betrekking heeft op de Wet zorg en dwang (Wzd) (onvrijwillige zorg) is een andere klachtenregeling van toepassing. Deze klachtenregeling vindt u hier.

Clientvertrouwenspersoon
Soms kan het zijn dat u zorg krijgt waarmee u niet heeft ingestemd. U krijgt deze zorg omdat men dit noodzakelijk acht om ernstig nadeel te voorkomen. Wanneer u daar niet mee eens bent, kunt u terecht bij de clientvertrouwenspersoon (CVP). De CVP kan u ondersteunen bij het bespreken van een probleem of klacht en helpen de situatie te verbeteren. De CVP is onafhankelijk en niet verbonden met Liemerije. Ook uw partner of familie kan namens u ondersteuning krijgen van de CVP als diegene ook uw vertegenwoordiger is. Meer informatie leest u in de folder: De CVP is er voor u. 

De CVP voor cliënten van Liemerije wordt verzorgd vanuit Adviespunt Zorgbelang. Er is een vaste CVP beschikbaar en haar naam is Marjon de Grave. Zij is te bereiken via 06-30485920 of  marjondegrave@zorgbelangcvp.nl

Externe Klachtenfunctionaris
U kunt uw klachten in eerste instantie het beste bespreken met de betrokken medewerker (s) of de teamleider. Als u dit bezwaarlijk vindt of uw klacht is niet naar wens opgepakt, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Dit geldt voor zowel klachten die betrekking hebben op de Wkggz als de Wzd. Klachten op grond van de Wet zorg en dwang worden in alle gevallen behandeld door de landelijke commissie onvrijwillige zorg. De externe klachtenfunctionaris helpt u met de juiste route van de klacht. De klachtenfunctionaris kan u niet verder ondersteunen in het proces. U kunt u wel laten ondersteunen door de onafhankelijk clientvertrouwenspersoon. Informatie hierover vindt u hier in de flyer De CVP is er voor u.

Klik hier voor de Jaarrapportage klachtenfunctionaris Liemerije 2021

Raad van Bestuur of Externe klachtencommissie
Wanneer bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet het gewenste resultaat voor u oplevert en/of wanneer u een oordeel wilt over uw klacht, dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Raad van Bestuur of extern bij de externe klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u ondersteunen en informeren over hoe de klacht in te dienen.

Zowel de bestuurder als de klachtencommissie doen een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht en hoe deze in het vervolg voorkomen kan worden. De uitspraak ontvangt u op schrift binnen de wettelijke termijnen.

U bent het niet eens met de uitspraak
Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de bestuurder dan wel de externe klachtencommissie, kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Dit kan ook als de zorgaanbieder of diens klachtenfunctionaris niet reageert binnen de wettelijke termijn van 6 weken. Dit is alleen mogelijk voor klachten die vallen onder de Wkggz.

Bij de geschillencommissie kunt u ook laten beoordelen of u in aanmerking komt voor financiële genoegdoening.

Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie onvrijwillige zorg dan kunt u binnen zes weken een verzoekschrift indienen bij de rechter.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Voor klachtenopvang, informatie, verwijzing en bemiddeling (Wkggz en Wzd) kunt u contact opnemen met klachtenfunctionaris Esseline McKenzie. Zij is schriftelijk, telefonisch en via de mail bereikbaar.

  • Klachtenfunctionaris Liemerije

Esseline McKenzie
Tichelkuilen 131
7206 BJ ZUTPHEN
M 06 33870706
e.mckenzie@upcmail.nl

  • Externe klachtencommissie

U kunt uw klacht (Wkggz) schriftelijk indienen bij het secretariaat van de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u hier eventueel bij ondersteunen.

Externe Klachtencommissie Regio Arnhem
Antwoordnummer 7502
6994 ZX De Steeg
klachtencommissieregioarnhem@gmail.com 

  • Geschillencommissie

U kunt uw klacht digitaal indienen op de website van de Geschillencommissie Zorg nadat uw klacht eerst intern is voorgelegd. Aan het indienen van een klacht bij de geschillencommissie zitten voor u als melder kosten verbonden. Voor meer informatie zie https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/klacht-indienen/