Kwaliteit

Kwaliteit staat bij Liemerije hoog in het vaandel. Kwaliteit is voor ons meer dan voldoen aan allerlei regels en normen. Kwaliteit is ook een warme ontmoeting tussen medewerker en cliënt, een zinvolle dagbesteding en belevingsgerichte zorg.

Het verbeteren en borgen van kwaliteit doen we op verschillende manieren. De belangrijkste manier is het dagelijkse contact met onze cliënten. Daarnaast worden er periodiek zorginhoudelijke metingen gedaan om na te gaan hoe het met de cliënt gaat. Verder vinden er met de cliënt evaluaties plaats over de kwaliteit van de zorg.

 Cliëntervaring meten

Om de cliëntervaring te meten heeft Liemerije in 2017 in samenspraak met de cliëntenraad de ervaringsmeting ontwikkeld om in dialoog met de cliënt de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren. Aan de hand van een thema, in 2017 waren dat kwaliteit van zorg en maaltijden, wordt een korte vragenlijst verstuurd aan de cliënt en/of diens contactpersoon. Binnen 2 weken nadat de uitkomsten van de vragenlijsten bekend zijn, vindt een bijeenkomst plaats met de cliënt/diens contactpersoon en de medewerkers en teamleider van de afdeling om de uitkomsten en verbeterpunten te bespreken. In de praktijk blijkt dat deze vorm van ervaringsmeting zeer wordt gewaardeerd.

 ZorgkaartNederland

Op de website ZorgkaartNederland staan ervaringen van cliënten met de zorg- en dienstverlening van Liemerije. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar.

Prezo-keurmerk

Als kwaliteitsmanagementsysteem heeft Liemerije de keuze gemaakt voor PREZO. Dit kwaliteitssysteem ondersteunt bij het cliëntgericht werken aan kwaliteitsverbetering. Kwaliteit van leven staat daarbij steeds centraal. Daarmee sluit PREZO aan bij de belevingsgerichte zorg waar Liemerije voor staat. Liemerije hoopt dit jaar het PREZO keurmerk te behalen. Liemerije werkt continu aan de verbetering en het PREZO keurmerk ondersteunt daarbij.

Hospice De Hazelaar heeft in 2017 het keurmerk Hospicezorg behaald en Liemerije in 2018 het gouden Prezo keurmerk VVT.

 Kwaliteitskader en kwaliteitsverslag

Per 13 januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht. Het Kwaliteitskader is dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg voor de cliënt en het is voor iedereen die betrokken is bij de verpleeghuiszorg. Het Kwaliteitskader stelt vereisten waar Liemerije en andere zorgorganisaties aan dienen te voldoen op het gebied van kwaliteit.

Eén van de vereisten is het opstellen van een jaarlijks Kwaliteitsverslag. Dit Kwaliteitsverslag is het eerste verslag dat we schrijven en is in die zin bijzonder omdat er nog geen Kwaliteitsplan aan ten grondslag ligt waarop teruggeblikt kan worden. Vanaf volgend jaar is dit wel het geval.

In het Kwaliteitsverslag beschrijven wij hoe wij het afgelopen jaar hebben gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit. Kwaliteit gaat over de dagelijkse zorg en ondersteuning die wij bieden aan onze cliënten. Over kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.

Lerend netwerk

Samen met Attent, Vilente en Zinzia vormt Liemerije sinds 2017 een lerend netwerk. Op bestuurlijk niveau vond al jaren uitwisseling plaats. Het contact ontstond vanuit een inhoudelijke behoefte en gedeelde waarden met betrekking tot kwaliteit en een visie op zorg. In de samenwerking zit goede energie, openheid en vertrouwen worden gevoeld. Vanuit deze basis wordt sinds 2016 ook op andere niveaus kennis gedeeld en samengewerkt. Steeds vormt het kwaliteitskader de context van waaruit met elkaar gesproken werd. In de loop van de tijd zijn er contacten vanuit diverse teams en/of vragen ontstaan dan wel geïntensiveerd.

Jaarlijks vindt er een miniconferentie plaats. Lees hier het verslag van de miniconferentie 2017 over het thema kwaliteit. In 2018 stond de miniconferentie in het teken van Innovatie en Technologie in de zorg.

Personele informatie

Het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg aan cliënten is de belangrijkste doelstelling van Liemerije. Deze zorg kan worden geboden wanneer de cliënt centraal staat en hierbij regie heeft over de zorgverlening. Zorgverlening is hiermee  maatwerk, en  is continu in beweging, met name de mate van zwaarte van de zorgverlening en de complexiteit. De  Kwalitatief hoogstaande zorg waar Liemerije voor staat kan alleen geleverd worden als medewerkers in staat zijn mee te bewegen met deze behoeftes en ontwikkelingen. Liemerije heeft de visie dat meer regie bij de medewerker ook bijdraagt aan regie bij de cliënt.

Passend in bovengenoemde ontwikkelingen hebben teams regie en ruimte om in gesprek met cliënt en zijn of haar omgeving én elkaar tot een afgestemde personeelsinzet te komen die resulteert in een veilige en prettige woonomgeving. Instrumentarium vanuit de organisatie ondersteunt teams in het maken van afwegingen en het kaart brengen van (financiële) implicaties van gemaakte of te maken keuzen.

Ontwikkeling personeelsbestand


Om in de toekomst te kunnen voorzien in voldoende bekwame medewerkers maakt Liemerije onder andere gebruik van strategische personeelsplanning (SPP). Met dit instrument worden interne ambities, & ontwikkelingen verbonden. Daar vanuit destilleren we scenario’s en kunnen we tijdig anticiperen.

Een belangrijke ontwikkeling lijkt de toename van hoog complexe zorg. De piek hierin wordt in 2030 bereikt (bron: Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren, zorginstituut  Nederland). Liemerije wil het kwalificatieniveau van medewerkers laten meegroeien met de verschuiving van de zorgzwaarte. Hierin houden we continu een vinger aan de pols (regelkaart). Dit betekent onder andere dat we steeds meer verpleegkundigen gaan inzetten. Het ontwikkelen van onze huidige medewerkers speelt hierbij een belangrijke rol.

Voor aanvullende (cijfermatige) gegevens, zie dit overzicht.