Medezeggenschap

Cliëntenraad, ondernemingsraad en professionele adviesraad

Liemerije vindt het belangrijk dat medewerkers, cliënten hun inbreng kunnen geven en mee kunnen denken en beslissen over het beleid. De Raad van Bestuur en het managementteam blijven in gesprek met cliëntenraden, de ondernemingsraad en de professionele adviesraad. Op deze pagina leest u meer informatie over deze raden.

Dijkzicht oktober 2021 15

Cliëntenraden bij Liemerije

Lokale cliëntenraad (LCR) en Centrale Cliëntenraad (CCR)

De cliëntenraden behartigen de belangen van en vertegenwoordigen alle cliënten bij Liemerije. Liemerije heeft per locatie een lokale cliëntenraad en één centrale cliëntenraad. De lokale cliëntenraden hebben als hoofdprioriteit het welzijn van de cliënten op hun locatie. De voorzitters van de lokale cliëntenraden zijn tevens lid van de centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. De centrale en lokale cliëntenraden worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De CCR is het aanspreekpunt voor de bestuurder van Liemerije, zij hebben ook structureel overleg met de bestuurder. Instemmings- en adviesvragen worden aan hen voorgelegd. De CCR behandelt onderwerpen die betrekking hebben op alle Liemerije-locaties, denk hierbij aan: de kwaliteit van zorg en klachtenregelingen. De LCR’s houden zich dus met name bezig met onderwerpen op hun locatie, maar worden ook betrokken bij Liemerije-brede onderwerpen, zo wordt er meegedacht over het huiskamerbeleid, het rookbeleid en het project over eten en drinken.

De cliëntenraad heeft het recht om alle informatie te ontvangen die nodig is om advies en/of instemming over bepaalde onderwerpen te geven. Daarnaast geeft de cliëntenraad ook ongevraagd advies over aangelegenheden en onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn.

CCR


Inspraak, advies en instemming

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) beschrijft de regels over inspraak, advies en instemming van de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft inspraak in onderwerpen die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van cliënten. Liemerije moet bijvoorbeeld met de cliëntenraad overleggen over de te leveren zorg en diensten. Meer informatie over de Wmcz 2018 kunt u lezen op de website van de overheid.

Heeft u vragen over de cliëntenraad?
Neem gerust contact op de ambtelijk secretaris van de centrale cliëntenraad via clientenraad@liemerije.nl

Groepsfoto OR 2023 6

Ondernemingsraad (OR)

De medewerkers van Liemerije worden vertegenwoordigd door de leden van de ondernemingsraad. Voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten, moet Liemerije advies vragen aan de OR. De OR heeft ook een aantal rechten:

  • Adviesrecht
  • Instemmingsrecht
  • Initiatiefrecht
  • Recht op informatie van Liemerije

De OR van Liemerije bestaat uit 9 leden. Wanneer je als medewerker 3 maanden bij Liemerije in dienst bent, mag je jezelf verkiesbaar stellen bij de verkiezingen en stemmen. De zittingstermijn van de OR-leden is 4 jaar, en men is maximaal 1x herkiesbaar. Iedere 2 jaar zijn er verkiezingen, waarbij de helft van de leden aftredend is.

Heeft u vragen over de OR of wilt u meer weten?
Stel ze gerust aan de ambtelijk secretaris via or@liemerije.nl

Professionele Advies Raad (PAR)

De Professionele Adviesraad adviseert de Raad van Bestuur van Liemerije over beroepsinhoudelijke vraagstukken. De PAR bestaat uit 7 leden die direct betrokken zijn bij de zorg, advisering en behandeling van cliënten. Denk aan een psycholoog, kwaliteitsverpleegkundige, bewegingsagoog en een ergotherapeut. De leden van de PAR zetten zich in om namens alle beroepsgroepen een passend advies te geven op beroepsinhoudelijke vraagstukken.

De PAR heeft als doel om voor zorginhoudelijke thema’s een adviserende rol te vervullen voor de Raad van Bestuur. Denk aan thema’s die direct van invloed zijn op het werk van zorgprofessionals en thema’s om de kwaliteit van zorg, advies en behandeling te verbeteren.

Heb je een vraag over of voor de PAR?
Stuur dan een mail naar par@liemerije.nl.

Overzichtsfoto PAR